ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş. (“ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş.”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

  • Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş. tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

  • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş.’in ya da ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş.’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş.’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş.’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

  • Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş. Grubu Şirketleriyle ve ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş.’in hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş.’in ya da ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş.’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş.’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş.’in insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş. faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş. temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

  • Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

   • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş.’e yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler ASE Motorlu Araçlar Pazarlama Ticaret A. Ş. tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

 • İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Kampanya Formunu, bu Kampanya Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.